Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Супервизија во осигурувањето, гарант за акционерите и клиентитеч Ревизија-финансиска стабилност и ликвидностч Корпоративно управување-ефикасно менаџирање

File TypeSizeFile Name
application/pdf 7,133 KB NBO osiguruvanje br. 8.pdf