Frequently asked question

ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

1) Кога се патува во странство со моторно или приклучно возило задолжително треба да се поседува
Зелена карта .

 

Зелените карти согласно меѓународните договoри се издаваат по овластување на Националното биро за осигурување на Р.Македонија од страна на осигурителните компании членки на Бирото. Зелените карти се фактички продолжение на осигурувањето од автомобилска одговорност кое е задолжително со закон за сите кои имаат моторни возила, за евентуални штети кои ќе се причинат на трети лица со управување на моторните возила при патување во странство односно во земјите членки на Системот на зелена карта.

Непосредна контрола на зелените карти вршат претставниците на полицијата на граничните премини (при влез или излез во одредена земја)

Зелената карта не е валидна ако :

- е погрешно или нецелосно пополнета, како на пример: нема податоци за марката или рег.број на возилото или истите не се совпаѓаат со оние од сообраќајната книшка или полисата за А/О осигурување)
- е изминат рокот на важење или истиот не се совпаѓа со важењето на полисата за А/О.
- нема податоци (име и адреса,потпис и печат) за осигурувачот
- истата е оштетена, скината или од неа не може да се утврди содржината.
- има прешкртувања, преправања на букви или броеви и сл.

Во сите поединечни случаи, кога ќе се утврди невалидност на зелената карта, треба да бара нова зелена карта која може осигуреникот да ја добие во еден од пунктовите на асоцијациите, кои во корист и за сметка на осигурителните друштва издаваат зелени карти на граничните премини.

2) Во случај на сообраќајна незгода во странство :

- во случај на незгода со мала материјална штета пополнете европски извештај за штета (содржината на европскиот извештај е идентична на сите јазици, па соодветните графи можете да ги користите од македонскиот
примерок).
- ако не сте одговорни за незгодата, пријавете штета во Бирото во земјата во која се случила незгодата (броевите на Бироата се наоѓаат на опачината на зелената карта).
- во случај кога сте одговорни за незгодата, задолжително треба да го известите осигурителното друштво кое ја издало зелената карта за сите релевантни моменти поврзани со незгодата (точно постапете по упатството добиено од осигурителното друштво).

ПРИ ВЛЕГУВАЊЕ ВО Р. МАКЕДОНИЈА

1) Сите лица кои влегуваат на територијата на Р.Македонија со моторни возила со странска регистрација задолжително треба да имаат:

- важечка зелена карта за територијата на Р.Македонија (ознаката„МК„ да не е прецртана), освен за грчките возила.

- друг признат доказ за постоење на осигурување од А/О (склучени посебни спогодби меѓу Националото биро за осигурување на Р. Македонија и други национални бироа) и тоа :

* регистарската ознака на возилата од Хрватска,Словенија и Унгарија се смета како доказ за постоење валидно осигурување .
* зелените карти на возилата кои имаат грчки регистарски ознаки, важат во Р.Македонија иако во нив нема ознака „МК„
* важат полисите за осигурување од Косово кои носат назив ТПЛ „Косово плус„

2) Во следните случаи се смета дека лицето не поседува валиден документ за влез :

- погрешно или нецелосно пополнета зелена карта или полиса од А/О (нема податоци за марката или рег.број на возилото или истите не се совпаѓаат со фактичката состојба на лице место).
- доколку е измината важноста на зелената карта односно полисата
- ако е прецртана ознаката „МК„ во зелената карта
- око не е наведена ознаката „МК„ во зелен ата карта, освен за возила од Грција.

Во сите поединечни случаи,кога ќе се утврди невалидност на странска зелена карта односно полиса или регистарските броеви, мора да се купи полиса за гранично осигурување која странец може да ја купи во еден од пунктовите на асоцијациите кои во корист и за сметка на осигурителните друштва продаваат осигурувања на граничните премини.

Во случаи кога истекува зелената карта, а возилото се уште се наоѓа на територија на Република Македонија задолжително треба да се извади полиса за гранично осигурување.