Најчесто поставено прашање

Добродојдовте

Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Супервизија во осигурувањето, гарант за акционерите и клиентитеч Ревизија-финансиска стабилност и л
На 14.10.2016г., во Скопје, беше потпишан Договор за заштита на посетители помеѓу Национално биро за осигурување на Р.Македонија и Хрватско биро за осигурување. Овој Дог
Списание за теорија и пракса во осигурувањето. Тема на бројот: Ризик одговорност, осигурување на иднината, помош за возачите надвор од државата.
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
50-то Генерално собрание на Советот на бироа Во деновите 01-02.06.2016 година се одржа 50-то Генерално собрание на Советот на бироа. Во рамките на собранието Комитетите на
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Списание за теорија и пракса во осигурувањето МК ОСИГУРУВАЊЕ бр.5 Тема на бројот Измами во сообраќајни несреќи
Спогодбата за заштита на посетители, која на 28.04.2016г., во Белград, беше потпишана помеѓу Здружение на осигурувачи на Р.Србија и Национално биро за осигурување на Р.М
Согласно Заклучокот на Стручниот колегиум на НБО од 05.01.2016 година во продолжение се објавени: 1. Тарифа на премии за осигурување на сопствениците на моторни возила
Претходна1234Следна