Frequently asked question

Националното биро за осигурување, согласно член 52 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот ги врши следните работи:

1. врши работи согласно со меѓународните спогодби за осигурување од одговорност на сопствениците и корисниците на моторни возила (зелена карта) и ги претставува друштвата за осигурување пред меѓународните организации и друштвата за осигурување;

2. издава и печати меѓународни зелени карти за потребите на членките;

3. ја определува висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти;

4. донесува осигурителни статистички стандарди;

5. врши работи кои се од заеднички интереси на друштвата или Статутот на Бирото, како и други работи за кои е овластено од нејзините членки;

6. води регистар на осигурителни брокери и осигурителни брокерски друштва;

7. донесува кодекс на однесување на друштвата за осигурување;

8. соработува со други органи за прашања од областа на осигурувањето и

9. врши и други работи согласно со овој закон

Националното биро за осигурување, согласно член 58 од Законот за задолжително осигурување во сообракајот формира Гарантен фонд, кој служи за исплата на штети.

Во рамките на Бирото од 01.01.2006 година ќе работи информационен центар чија цел ќе биде да води регистар на податоци за регистрираните моторни и приклучни возила и да дава податоци на оштетените лица за осигурувањето на возилата кои причиниле штети .