Почнувајќи од 01.06.2023та година Националното Биро за Осигурување пушти во употреба апликација за детекција на осигурителни измами, во штети настанати од автомобилски незгоди. Во оваа ера каде дигитализацијата и иновациите се непрекинато во подем, осигурителниот сектор не заостанува. Со воведувањето на новиот систем за детекција на измами, изработен од осигурителните компании во соработка со Националното Биро за Осигурување, се обезбедува една револуционерна промена во начинот на кој се обработуваат и проверуваат штети. Овој систем претставува кулминација на напредните технологии и аналитички вештини, вградени во една рамка која има за цел да ја зголеми транспарентноста и да ја намали можноста за измами во штети од сообраќајни незгоди.

.

Системот користи напредни алгоритми за компарација, кои се способни да детектираат повторувачки информации и патерни кои се сомнителни. Ова овозможува да се идентификуваат потенцијални неправилности во податоците и да се предупредат ликвидаторите за измами уште пред тие да се случат. Оваа способност за предвидување е клучна во модерниот свет на осигурување, каде брзината и точноста на информациите се од суштинско значење.

.

Системот за детекција на измами функционира на принципот на анализа на податоци од секоја пријавена штета. Тој внимателно ги проучува сите внесени параметри за да утврди дали има сличности или мали неусогласености кои може да укажуваат на потенцијална измама. Оваа внимателност и прецизност се особено важни во случаи каде што една штета може да биде пријавена повеќе пати, со мали варијации во информациите.

.

Иако деталите за конкретните случаи на успешно спречени измами се доверливи, несомнено е дека системот е особено ефикасен. Неговата способност да идентификува потенцијални измами не само што го заштитува осигурителниот сектор од финансиски загуби, туку исто така ги заштитува и клиентите од неволно учество во измамнички дејства.

.

Со оценувањето на степенот на сомнителност на секоја пријавена штета, системот обезбедува дополнителен слој на безбедност. Ова се постигнува преку анализа на внесените параметри на штетата, при што системот бара сличности со други пријавени штети. Ова не само што овозможува побрзо расчистување на случаите, туку исто така обезбедува и повисок степен на прецизност во оценувањето на секој случај посебно.

.

Реакциите на осигурителните компании на овој нов систем се особено позитивни. Самиот факт дека идејата за развој на системот потекнува од нив, говори за нивната посветеност кон иновации и унапредување на услугите. Од друга страна, клиентите исто така имаат голема корист од овој систем, бидејќи тој овозможува побрзо и попрецизно решавање на нивните пријави. Системот значително ја намалува потребата за време за рачни проверки, освен во случаи кога постои сомнителност во штетата.

.

Плановите за идните надградби на системот вклучуваат интегрирање на уште поголем број на штети во базите на податоци и забрзување на алгоритмите за пребарување и статистика. Ова ќе овозможи поголема ефикасност на самиот процес, брзина во обработката на штетите, и борба против евентуални активности за измамнички дејствија при пријава и исплата на штети настанати од сообраќајни незгоди.

.

Етичките аспекти на системот се обработени со особено внимание, обезбедувајќи дека се заштитени интересите на сите вклучени страни. Системот е развиен со цел да обезбеди висок степен на етичка заштита и заштита на невините осигуреници, придонесувајќи кон постојано унапредување на стандардите на праведност и интегритет.