Добредојдовте

Врз основа на член 51 од Законот за супервизија на осигурување, a во врска со Спогодбата за присоединување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Инш
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Ве известуваме дека на ден 22.04.2024 година Собранието на Националното Биро за осигурување соглaсно интерните акти за постапување, донесе одлука за прием на нова член
Националното Биро за осигурување ги известува имателите на полиси од автомобилска одговорност издадени од осигурителните друштва, дека веќе издадените полиси о
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Почнувајќи од 01.06.2023та година Националното Биро за Осигурување пушти во употреба апликација за детекција на осигурителни измами, во штети настанати од автомобилс
Ве известуваме дека Советот на Бироа во Брисел на Генералното Собрание одржано на ден 08.06.2023 година донесе Одлука за суспензирање на членството во Системот на зеле
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република 
Ве известуваме дека Советот на Бироа во Брисел на Генералното Собрание одржано на ден 08.06.2023 година донесе Одлука за суспензирање на членството во Системот на зеле