Потребна документацијa:
Друштва за осигурување:
-Потврда дека лицето е вработено во Друштвото за осигурување

Друштва за застапување/застапници:
-Договор за застапување со Друштвото за осигурување
-Лиценца или решение за застапник издадена од Агенцијата за супервизија (АСО)
-Лицето да биде на списокот за положени застапници во АСО (www.aso.mk)

Брокерски друштва:
-Потврда дека лицето е вработено во Брокерското друштво
-Лиценца или решение за брокер издадена од Агенцијата за супервизија (АСО)
-Лицето да биде на списокот за положени брокери во АСО (www.aso.mk)
File TypeSizeFile Name
application/pdf 441 KB Formular Za Sertifikat.pdf
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 42 KB Formular Za Sertifikat.docx