Офицер за заштита на лични податоци: Ива Ристовска +3892 3136172 локал 101
nibm@nibm.com.mk