Критериум за надоместот на нематеријална штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето од употреба на моторни возила.

Листа на документи поврзани со горната содржина:

File TypeSizeFile Name
application/pdf 517 KB Критериуми.pdf